начало / обши условия

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА A1 ПОМОЩНИК

(Версия с изменения във връзка с промяна в Търговския регистър на фирменото наименование от "Мобилтел" ЕАД на "А1 България" ЕАД)

 

1. Настоящите Общи условия (за краткост "ОУ"), уреждат условията и отношенията по повод достъпа и ползване на портала help.a1.bg (за краткост "A1 Помощник") между „A1 България" EАД (за краткост "A1") с ЕИК: 131468980,седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район "Илинден", ул. "Кукуш" № 1 и всяко едно физическо и/или юридическо лице и/или друг правен субект (за краткост "Потребител"), който ползва предоставяните от A1 обществени електронни съобщителни услуги или други услуги.

2. Потребителят се обвързва и се задължава да спазва настоящите ОУ при осъществяване на което и да е от следните действия: зареждане (отваряне) на Интернет страницата на A1 Помощник; осъществяване на достъп до и/или в A1 Помощник; отваряне, зареждане, копиране, изтриване или други действия свързани със свален от A1 Помощник файл и/или информация; както и при осъществяване на конклудентни действия във връзка с посочените.

3. Достъпът до A1 Помощник и неговата функционалност се осъществява посредством зареждане на портала help.A1.bg. A1 си запазва правото едностранно да определя и променя както отделните функции, опции, услуги и/или специалните раздели на A1 Помощник (при наличие на такива), така и изискванията за достъп до тях.

4. Целта на A1 Помощник е да се предостави информация в електронен вид на Потребителя, която да му помогне да борави по-добре с оборудването, предоставено му от A1, да диагностицира и отстранява сам проблеми, свързани с оборудването и/или услугите и пр. Предоставената в A1 Помощник информация се отнася само и единствено за предоставяните услуги от и оборудването на A1.

5. Съдържанието на портала A1 Помощник е обект на права на интелектуална собственост на A1, освен ако е посочено друго. Всяко копиране, разпространение и/или осъществяване на други правни и фактически действия относно съдържанието на портала A1 Помощник без съгласието на A1, доколкото не е изрично разрешено, е забранено и е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции. A1 предоставя на Потребителя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на портала A1 Помощник само на устройства за лична употреба на Потребителя, като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо Потребителя във връзка с ползването на съдържанието. Потребителят няма право да използва информацията, файловете и/или други публикувани данни в портала A1 Помощник за отправяне на претенции към A1, като в случай, че Потребителят наруши тази забрана, Потребителят дължи на A1 неустойка в размер на претенцията. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени от Потребители до A1, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на A1 да ги ползва свободно, както намери за добре.

6. Потребителят има право да предостави за публикуване в портала A1 Помощник определена информация, като се съгласява и декларира, че предоставя/публикува информацията доброволно и безплатно и без да претендира от A1 каквото и да е възнаграждение и/или обезщетение и/или някаква друга престация. Потребителят дава своето изрично съгласие A1 безвъзмездно да използва информацията, както сметне за добре. Потребителят изцяло носи отговорност за достоверността и законосъобразността на тази информация и за правото същата да се разпространява. A1 не носи отговорност за публикуваната информация, включително но не само дали информацията е достоверна, законосъобразна и/или съдържа лични данни. В случай че възникне спор, относно дадена публикувана информация и A1 претърпи вреда от това, Потребителят се задължава да възстанови незабавно на A1 причинената вреда.

7. С ползване на информация от портала A1 Помощник, Потребителят поема изцяло отговорността за своите действия, включително, но не само, при установяване и отстраняване на проблеми по повод оборудването и/или услугите, при пренастройване на софтуер и/или оборудване и всякаква друга дейност, свързана с оборудването и/или услугите, предоставяни от A1, и/или с информацията от портала A1 Помощник.

8. Потребителят на своя отговорност използва и извършва действията, съгласно посочената в портала A1 Помощник информация. В тази връзка A1 не носи отговорност за повреди на оборудването, предоставено от A1 на Потребителя, както и за повреди и/или настъпили вреди на оборудването, собственост на Потребителя, както и за всякакви вреди, настъпили за Потребителя, ако последният не е изпълнил стъпките и указанията в инструкциите и/или информацията в A1 Помощник или въпреки, че ги е изпълнил, е настъпила повреда и/или вреда.

9. A1 не носи отговорност за настъпили вреди и/или други последици от неспазването от страна на Потребителя на настоящите ОУ и/или указанията в портала A1 Помощник.

10. A1 не носи отговорност пред Потребителя и за:

а) загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от ползване на портала A1 Помощник от негова страна, както и за невъзможността да се ползва самия портал, както и в резултат от достъп и/или ползване на самия портал A1 Помощник;

б) неспособността на Потребителя да ползва информацията и/или услугите и/или самия портал A1 Помощник;

в) претенции на трети лица срещу Потребителя по повод ползване на информацията и/или услугите и/или самия портал A1 Помощник.

11. A1 не дава гаранции (изрични или подразбиращи се) и не носи отговорност относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до портала A1 Помощник. При несъответствие на портала A1 Помощник с изисквания и/или желанията и/или вижданията на Потребител, единственото право, което същият има, е да спре своя достъп до портала A1 Помощник и да не ползва същия.

12. A1 не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, Потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на портала A1 Помощник, както и предоставяните чрез него информация, функционалност и/или услуги.

13. A1 Помощник, достъпът до него, предлаганите чрез него услуги и/или настоящите ОУ могат да бъдат променени от A1 по всяко време. Промените влизат в сила от датата на приемане на съответната промяна и/или от публикуване на същата в A1 Помощник и/или от друг изрично посочен от A1 момент.

14. Отношенията по повод достъпа и ползване на портала A1 Помощник се прекратяват с прекратяване на облигационните отношения по повод ползването на предоставяните от A1 на Потребителя обществени електронни съобщителни услуги или други услуги. След прекратяване на облигационните отношения, лицето не може да ползва портала A1 Помощник, а ако осъществи това - лицето ползва портала A1 Помощник на своя отговорност и A1 не носи отговорност за това.

15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

17. При възникване на спорове Потребителят и A1 полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.