Първоначална настройка на Deco модул

Стъпка 1: Свържи Deco модула и устройството на А1 (оптичен терминал / кабелен модем / Wi-Fi рутер) с LAN кабел, както е посочено на схемата по-долу.