Договорни условия

Прекратяване на договор

Можеш да прекратиш условията на твоя договор в:
 • Магазин на А1

 • Прекратяване на договор 30 дни преди неговото изтичане

  За да прекратиш договора за услуга, която използваш, трябва да заявиш писмено желанието си в офис на А1. Попълва се предизвестие по образец на А1 или в свободен текст, 30 календарни дни преди датата на изтичане на договора.

  Прекратяване на договор при повече от 30 дни преди неговото изтичане

  Ако остават повече от 30 дни до изтичане на договора и заявиш предсрочно прекратяване ще е дължима неустойка. Когато абонатът е физическо лице, неустойката се състои от три компонента:

 • Три стандартни месечни такси за услугите без отстъпка, ако има такава.
 • Част от стойността на отстъпките по абонаментния план, ако са ползвани промоционални условия.
 • Ако има закупено/ предоставено устройство на преференциална цена, се дължи част от пазарната му цена за оставащия срок на ползване по съответния абонамент.

 • Прекратяване на договора при смърт на абоната

  При смърт на абонат на А1 е необходимо негов наследник да посети магазин от търговската мрежа на A1 и да уведоми за настъпилото събитие, като предостави необходимите документи:

 • удостоверение за наследници;
 • смъртен акт (препис, извлечение от акт за смърт).
 • При наличие на задължения от починалия титуляр, които включват текущи задължения, фактури, отстъпка от цената на устройството или оставащи вноски на лизинг, се изисква заплащането им от наследника.

  В случая не се изисква подаването на 30-дневно предизвестие за прекратяване на договора, както и не се изисква заплащане на неустойка за предсрочното му прекратяване.

  Пректратяване на договор за фиксирана услуга

  След прекратяване на договора за фиксирана услуга (интернет, телевизия, Net Box), следва клиентът да върне всички предоставени устройства за ползване в А1 магазин. В случай, че устройствата не бъдат върнати, се начислява неустойка за тях.

  Информацията за неустойките според вида устройство, можеш да видиш тук.