Най-важното за услугата роуминг

Имаш въпрос? Попитай АВА в долния десен ъгъл на страницата

Политика за справедливо ползване в ЕС/ЕИЗ и други страни

„Политиката за справедливо ползване“ на регулирани роуминг услуги е част от Общите условия на A1 България за мобилни услуги и е в сила от 15.06.2017 г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2286.

С нея бяха определени правила, по които ще се оценява справедливото ползване на регулирани роуминг услуги при използване на „роуминг като у дома“ в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона.

В случай, че в рамките на 4 последователни месеца, считано от 15.06.2017, е отчетено преобладаващо присъствие и потребление в роуминг в ЕС, ще бъде изпратено известие за нарушаване на политиката за справедливо ползване . Ако през тези месеци повече от 50% от времето и потреблението е отчетено в роуминг в ЕС/ЕИЗ, се начисляват надценки.

А1 България преустановява прилагането на надценката веднага щом ползването от страна на абоната/потребителя не показва наличието на риск от злоупотреба или неправомерно ползване на регулираните роуминг услуги.

Информация за неправомерното използване на роуминг услуги в ЕС/ЕИЗ и надценките, които се прилагат, може да бъде прочетена и на A1.bg

Информация за надценките, които се прилагат

Надценките са както следва за всички клиенти:

 • Изходяща минута: 0.0516 лв. с ДДС + национална цена (цена на разговор към други мрежи спрямо тарифния план на клиента). Ако клиент има неограничени национални минути се прилага само надценка 0.0516 лв. с ДДС за изходяща минута.
 • Входяща минута: 0.0047лв. с ДДС
 • SMS: 0.0094 лв. с ДДС + национална цена (цена на SMS към други мрежи спрямо тарифния план на клиента). Ако клиент има налична отстъпка за национални SMS се прилага само надценка 0.0094 лв. с ДДС за SMS.
 • MB: 0.00364 лв. с ДДС + национална цена (при тарифи с неограничен интернет се прилага само надценката). Ако клиент има неограничен пакет за МВ се прилага само надценка 0.00364 лв. с ДДС за МВ.
 • Кога ще бъдат изпратени SMS на клиенти при нарушаване на политиката за справедливо ползване?
  Клиентите ще получат SMS, когато са изпълнени условията за над 50% преобладаващо присъствие и потребление за последните 4 месеца. Ако 14 дни след изпращането на първия уведомителен SMS за надвишено потребление, потребителя не промени своето присъствие или потребление в роуминг в ЕС/ЕИЗ - се изпраща втори, който информира за прилагането на надценките за съответната роуминг услуга.
  Получих SMS, че имам преобладаващо присъствие и потребление в роуминг в ЕС/ЕИЗ съобщение. Кога ще започне тарифиране?

  Щом е получен такъв SMS, потреблението в ЕС/ЕИЗ превишава това в България. Това е уведомителен SMS с информация за надценката и при коя услуга има нарушение на политиката за справедливо ползване. В 14 дневен период, е необходимо да се промени потреблението и присъствието в ЕС/ЕИЗ. В противен случай ще бъде наложена надценка за вече споменатата роуминг услуга, за което ще бъде направено уведомяване.

  Получих SMS, че съм надвишил 50% потребление за Интернет в ЕС/ЕИЗ и ще започне тарифиране. Надценката / тарифирането само за услугата, за която съм получил SMS ли ще бъде или и за цялото ми потребление в ЕС/ЕИЗ, което правя (разговори /SMS-и, МВ)?

  При преобладаващо присъствие и потребление само на услугата интернет, то надценки ще се приложат само за тази услуга. По същия начин ще се прилагат надценки при преобладаващо потребление на всяка услуга по-отделно, изходящи разговори, входящи разговори и sms, но единствено, ако има и преобладаващо присъствие. Надценките се прилагат само при използване на Национални условия в роуминг. На един и същи абонат могат да му бъдат наложени надценки върху няколко услуги, ако за всяка една от тях има преобладаващо потребление в роуминг освен преобладаващото присъствие.

  Какво да направя, за да премахна надценката? След получено известие за приложена надценка е необходимо мобилната услуга да бъде регистрирана отново в мрежата на А1 България за не по-малък период от този в роуминг или потреблението в страната да не е по-малко от това в чужбина.

  Ако имам включени отстъпки от минути и МВ в роуминг към тарифния план и нарушена политиката за справедливо ползване, ще използвам ли първо отстъпките преди да започне тарифиране?

  При получен SMS за прилагане на надценки, продължават да се ползват включените отстъпки в роуминг към тарифния план като след тяхното изчерпване, започва прилагане на надценка.

  Ако разполагам с неограничени минути към всички мрежи, само надценката ли ще се приложи ако наруша политиката за справедливо ползване?

  Да, тарифирането ще бъде само за надценката.

  Ако имам документ, удостоверяващ продължително пребиваване в чужбина, ще отпадне ли налагането на надценка при нарушаване на политиката за справедливо ползване?

  Наличието на документ за продължително пребиваване не отменя налагането на надценка.

  Изключение: Ако разполагаш с документ, аргументиращ по-дълъг престой в роуминг, поради здравословни причини, то е необходимо да се предостави в А1 магазин, за да не бъдат налагани надценки.

  Условия при по-дълъг престой в Турция

  При по-дълъг престой в Турция, според законодателството им, достъпът до мобилна мрежа се ограничава на всеки, който пребивава в страната и използва мобилни услуги повече от 91 дни в рамките на 120 дни назад. Клиентите ще бъдат информирани с SMS от Турските мобилни оператори.